Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) představují smluvní ujednání mezi Terezou Řehulka, IČO: 03722481, se sídlem Vasila Škracha 1136/40, Prostějov, 79601, jako provozovatelem platformy Academa („Academa“ nebo „Provozovatel“) na straně jedné a Uživatelem na straně druhé (dále též společně „Smluvní strany“).
1.2        Tyto VOP představují smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti. Pokud není písemně mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, nebo není písemně platnost některých ustanovení VOP mezi Smluvními stranami vyloučena, použijí se pro vzájemný vztah Provozovatele a Uživatele tyto VOP.
1.3        Další nedílnou součástí Smlouvy jsou dokumenty, které za nedílné součásti Smlouvy výslovně označí Smluvní strany nebo VOP.
1.4        Uživatel užíváním Platformy uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a vyjadřuje tak svůj souhlas se zněním těchto VOP a je s nimi srozuměn.

2           DEFINICE POJMŮ

2.1        „Platformou“ se rozumí internetový portál nabízející služby online vzdělávání pro fotografy a umělce provozovaný Provozovatelem prostřednictvím Systému na webových stránkách www.academa.cz.
2.2        „Smlouvou“ se rozumí smlouva o užívání Platformy uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.
2.3        „Uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Platformy s Provozovatelem.
2.4        „Vzdělávacím programem“ se rozumí online vzdělávací program pro fotografy nabízený Uživatelům nazvaný „TVOJE ACADEMA“ a provozovaný v rámci Platformy.
2.5        „Službami“ se rozumí služby vzdělávání Uživatele v rámci Vzdělávacího programu.
2.6        „Smlouvou o poskytování služeb“ se rozumí smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem umožňující Uživateli účastnit se Vzdělávacího programu.
2.7        „Systémem“ se rozumí soubor software a hardware tvořící jednotný funkční celek sloužící k provozování Platformy a zajišťující její funkčnost, který je vlastněný Provozovatelem, nebo který z jeho vůle provozování Platformy a zajištění její funkčnosti slouží.
2.8        „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3           SLUŽBY PLATFORMY

3.1        Platforma nabízí služby online vzdělávání pro fotografy a umělce umožňující Uživatelům využít Služeb za podmínek stanovených touto Smlouvou a VOP.
3.2        Na Platformě je nabízena účast ve Vzdělávacím programu „TVOJE ACADEMA“, v jehož rámci je Uživateli umožněno sledovat online přednášky a instruktážní videa, seznámit se s vzdělávacími materiály, konzultovat s lektory a využívat dalších služeb nabízených Provozovatelem.

4           UŽÍVÁNÍ PLATFORMY

4.1        Uživatel je oprávněn Platformu užívat pouze v souladu s podmínkami stanovenými v těchto VOP.
4.2        Uživatel je povinen zdržet se při užívání Platformy jakýchkoliv aktivit, jež by narušovaly její běžný chod, zejména pak je povinen zdržet se jakéhokoliv zasílání nevyžádaných obchodních sdělení dalším Uživatelům (spamming), zveřejňování jakýchkoliv neschválených nabídek zboží či služeb, stejně jako se dopouštět jakéhokoliv jednání, které by mohlo naplňovat kteroukoliv ze skutkových podstat nekalé soutěže dle § 2976 OZ, jako je např. zlehčování, podplácení, porušení obchodního tajemství, či dotěrné obtěžování. Uživatel je povinen při užívání Platformy ctít zásady slušnosti a dobrých mravů, stejně jako dodržovat veškeré platné zákony České republiky. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že za nevyžádaná obchodní sdělení se dle tohoto odstavce 4.3 VOP nepovažují nabídky Služeb prodávaných prostřednictvím Platformy, informace o nabídkách či speciálních akcích Provozovatele a další obchodní sdělení související s činností Provozovatele, o kterých se Uživatel od Provozovatele dozvěděl prostřednictvím Platformy.
4.3        Uživatelé mají povinnost v souvislosti s užíváním Platformy zdržet se užívání jakéhokoliv software či kódů, skript nebo příkazů, jež by byly způsobilé narušit fungování Systému nebo by měly za cíl porušit nebo obejít zabezpečovací mechanismy Systému implementované Provozovatelem k zajištění řádného fungování Systému. Uživatelé mají zakázáno pokoušet se pomocí jakéhokoliv software či kódů, skript nebo příkazů měnit chování Systému, blokovat či měnit obsah Platformy, či se snažit pro sebe nebo jiného získat jakoukoliv neoprávněnou výhodu ve vztahu k užívání Platformy.

5           ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

5.1        Uživatel se účastní Vzdělávacího programu zakoupením členství ve Vzdělávacím programu a provedením registrace prostřednictvím Platformy.
5.2        V návaznosti na zakoupení členství je Uživateli zaslán Provozovatelem email obsahující hypertextový odkaz sloužící k registraci Uživatele („Registrace“). Uživatel si v rámci Registrace zvolí své přihlašovací údaje, prostřednictvím nichž bude za účelem účasti na Vzdělávacím programu vstupovat do členské sekce Platformy. Uživatel bere na vědomí, že Registrace je Uživatelem prováděna na dobu určitou, tj. na dobu, na kterou si Uživatel členství ve Vzdělávacím programu zakoupil. Po uplynutí zakoupené doby Registrace automaticky zaniká.
5.3        Uživatel má povinnost Provozovateli poskytnout své osobní údaje sloužící k jeho identifikaci v souvislosti s Registrací v rámci Platformy stejně jako s uzavřením a plněním Smlouvy o poskytování služeb. Provozovatel je povinný tyto údaje zpracovávat a zabezpečit v souladu s čl. 8 těchto VOP.

6           PRÁVA A POVINNOSTI ZE SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1        Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ, stejně jako v přiměřeném rozsahu těmito VOP.
6.2        Smlouvou o poskytování služeb se Provozovatel zavazuje, že Uživateli dodá v souladu s těmito VOP Služby a Uživatel se zavazuje za účast ve Vzdělávacím programu zaplatit Provozovateli odměnu.
6.3        Smlouvu o poskytování služeb uzavírá Uživatel s Provozovatelem přijetím nabídky k uzavření Smlouvy o poskytování služeb zveřejněné na Platformě koupí členství ve Vzdělávacím programu na vybranou dobu. Do doby odeslání objednávky může Uživatel libovolně měnit dobu, na kterou si členství ve Vzdělávacím programu hodlá zakoupit, stejně jako způsob úhrady odměny. Smlouva o poskytování služeb je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena okamžikem odeslání závazné objednávky Uživatele Provozovateli prostřednictvím Platformy.
6.4        Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku Uživatele kdykoliv  zrušit, a to zcela, nebo i z části. O tomto zrušení je Provozovatel povinen Uživatele informovat.
6.5        Uživatel je povinen uhradit odměnu Provozovateli prostřednictvím Systému jedním ze způsobů uvedených v objednávkovém formuláři v rámci Platformy.
6.6        Provozovatel splní svou povinnost dodat Uživateli Služby v okamžiku, kdy je Uživateli zaslán email obsahující hypertextový odkaz k Registraci Uživatele do Platformy dle čl. 5.2 těchto VOP.
6.7        Uživatel - spotřebitel tímto v souladu s § 1837 písm a) OZ souhlasí s tím, že Služby mu budou poskytovány okamžitě po uhrazení odměny, tj. před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb v souladu s § 1829 OZ. Uživatel – spotřebitel bere na vědomí, že z výše uvedených důvodů není oprávněn od Smlouvy o poskytování služeb ve smyslu § 1829 OZ odstoupit.
6.8        Jakékoliv spory vzniklé ze smluv mezi Provozovatelem a Uživatelem – spotřebitelem je možné řešit pomocí mimosoudního řešení sporů dle čl. 13 těchto VOP.

7           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1        Za dostupnost Služeb po dobu členství Uživatele ve Vzdělávacím programu odpovídá Provozovatel. Provozovatel zejména odpovídá Uživateli za to, že Služby budou po dobu jeho členství ve Vzdělávacím programu dostupné a že budou svým obsahem a kvalitou odpovídat podmínkám sjednaným ve Smlouvě o poskytování služeb.
7.2        Uživatel je povinen bezprostředně a v den zahájení poskytování Služeb zkontrolovat dostupnost Služeb, stejně jako úplnost a bezvadnost jejich poskytnutí ze strany Provozovatele. V případě vad je Uživatel povinen na tyto Provozovatele prostřednictvím Platformy bezodkladně upozornit.
7.3        Uživatel uplatňuje práva z vadného plnění u Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele uvedených v rámci Platformy. Uživatel má dále právo uplatnit reklamaci písemně zasláním reklamace na emailovou adresu či adresu sídla Provozovatele. 
7.4        Uživatel je povinen při uplatňování práv z vadného plnění doložit datum koupě členství ve Vzdělávacím programu, a to zejména předložením daňového dokladu vztahujícího se ke koupi členství ve Vzdělávacím programu, případně uvedení čísla zaplacené objednávky.
7.5        Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění („Záruční doba“) činí 6 měsíců, ledaže plyne z povahy poskytnutých Služeb, zejména z doby, na kterou si Uživatel členství ve Vzdělávacím programu zakoupil, jinak.
7.6        Záruční doba počíná běžet okamžikem provedení Registrace Uživatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou běží reklamační řízení.
7.7        Uplatnění práv z vadného plnění je Provozovatel povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění práv z vadného plnění vydá Provozovatel Uživateli protokol („Protokol“), ve kterém uvede alespoň informace o datu uplatnění práv z vadného plnění, rozsah vytýkaných vad a způsob vyřízení, který si Uživatel zvolil. Za vydání Protokolu je možné považovat i jeho zaslání Uživateli na email uvedený při uplatnění práv z vadného plnění.
7.8        V případě, že bude uplatnění práv z vadného plnění Provozovatelem uznáno, má Uživatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv z vadného plnění.

8           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1        Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dalšími relevantními předpisy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v těchto Obecných zásadách.

9           OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM

9.1        Provozovatel si vyhrazuje právo kterémukoliv Uživateli, který porušil jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP porušit, odepřít přístup ke službám poskytovaným Provozovatelem, a to jak dočasně, tak i trvale.
9.2        Provozovatel je oprávněn odepřít přístup na Platformu Uživateli zejména z následujících důvodů:
a)     Uživatel porušil ustanovení čl. 4 těchto VOP;
b)     Uživatel porušil své povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb;
c)      Uživatel se dopustil jiného jednání, na jehož základě nelze po Provozovateli spravedlivě požadovat, aby Uživateli užívání Platformy nadále umožňoval;
9.3        Odepření přístupu provádí Provozovatel zásadně na dobu neurčitou. V případě, že k odepření přístupu dojde na dobu určitou je o délce této doby Uživatel ze strany Provozovatele informován přiměřeným způsobem.
10         DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
10.1     Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
10.2     Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel podstatným způsobem poruší jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, nebo se dopustí jednání, které výrazným způsobem poškozuje dobré jméno Provozovatele.
10.3     Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu.

11         PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU

11.1     Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Systému a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit, případně na určitou dobu zcela přerušit („Výluka“). Uživatelé jsou Provozovatelem o každé plánované Výluce prostřednictvím Platformy v dostatečném předstihu informováni.
11.2     Uživatel bere na vědomí, že provoz Platformy může být dále omezen v důsledku nepředvídatelných problémů technického rázu v Systému. V takovém případě se Provozovatel zavazuje dle svých možností zajistit odstranění daného problému tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu znovuzprovoznění Platformy.
11.3     Za jakékoliv přerušení či omezení provozu Platformy v důsledku výše uvedeného nepřísluší Uživateli jakákoliv kompenzace či náhrada škody. 

12         VÝHRADA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

12.1     Veškerý obsah Platformy a Vzdělávacího programu tvoří výlučné duševní vlastnictví Provozovatele, nebo jeho partnerů a jako takový podléhá příslušné autorskoprávní a jiné ochraně. Jakékoliv jeho rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, stejně jako jiné formy užití, zejména pak včetně jakýchkoliv užití v rámci obchodního styku („Užití“) je možné pouze na základě výslovně a písemně udělené licence či jiného oprávnění ze strany Provozovatele, nebo jeho partnerů, konkrétnímu Uživateli. Jakékoliv Užití obsahu Platformy bez příslušného oprávnění znamená porušení příslušných ustanovení zákonů chránících duševní vlastnictví, stejně jako dalších aplikovatelných zákonů České republiky a může vést zejména ke vzniku nároku Provozovatele a jeho partnerů, na náhradu způsobené újmy, vydání bezdůvodného obohacení, stejně jako trestněprávní odpovědnosti.

13         MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

13.1     Na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Provozovatel Uživatele - spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů, které by mohly v souvislosti s výkonem práv a povinností ze Smlouvy vzniknout. K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem je příslušná Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.coi.cz/.
13.2     Uživatelé, kteří mají trvalé bydliště v některém ze států Evropského Hospodářského Prostoru mohou podat návrh o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra ve státě svého bydliště. Seznam Evropských spotřebitelských center je dostupný na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.
13.3     Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

14         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1        Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto VOP, pokud nebude prokázáno jinak.
14.2        Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění VOP Uživateli. V případě, že Uživatel se změnou VOP nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Smlouvy. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VOP nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny VOP.
14.3        Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, které nejsou blíže upraveny v těchto VOP nebo Smlouvě, se řídí obecně závazným právním řádem České republiky.
14.4        Pokud vztah související s užitím Platformy nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
14.5        Provozovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy na třetí osobu. Uživatel není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
14.6        Provozovatel a Uživatel se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy nebo VOP budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.
14.7        Jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou vymahatelná nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení VOP nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení VOP.

14.8        Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍ

1          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) představují smluvní ujednání mezi Terezou Řehulka, IČO: 03722481, se sídlem Vasila Škracha 1136/40, Prostějov, 79601, jako provozovatelem platformy Academa („Academa“ nebo „Provozovatel“) na straně jedné a Kupujícím na straně druhé (dále též společně „Smluvní strany“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Provozovatelem v rámci Platformy (dále jen „Smlouva“).
1.2       Tyto Obchodní podmínky představují smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Kupujícím a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti. Pokud není písemně mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, nebo není písemně platnost některých ustanovení Obchodních podmínek mezi Smluvními stranami vyloučena, použijí se pro vzájemný vztah Provozovatele a Kupujícího tyto Obchodní podmínky.
1.3       Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Provozovatele přijaté dne 1.1.2020 a dostupné https://academa.cz/kontakt/obchodni-podminky/ (dále jen „VOP“). Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v těchto Obchodních podmínkách nedefinované mají význam uvedený ve VOP.
1.4       Další nedílnou součástí Smlouvy jsou dokumenty, které za nedílné součásti Smlouvy výslovně označí Smluvní strany, tyto Obchodní podmínky nebo VOP.
1.5       Kupující užíváním Platformy uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a vyjadřuje tak svůj souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek a je s nimi srozuměn.
1.6       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nabízené Provozovatelem prostřednictvím Platformy („Zboží“) od Provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.7       Znění těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění Obchodních podmínek Kupujícímu. V případě, že Kupující se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Smlouvy. Za projevení souhlasu ze strany Kupujícího se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Kupujícího i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto Obchodních podmínek.

2          UŽÍVÁNÍ PLATFORMY

2.1       Kupující je oprávněn Platformu užívat a jejím prostřednictvím nakupovat Zboží pouze v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Obchodních podmínkách a ve VOP.
2.2       Při objednávání a nákupu Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupujícímu není vytvořen uživatelský účet, a proto je nutné jakoukoliv změnu údajů v objednávce Zboží nahlásit Provozovateli přes email info@academa.cz.

3          UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1       Veškerá prezentace Zboží umístěná na Platformě je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.2       Platforma obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci Platformy. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3       Platforma obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v rámci Platformy platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
3.4       Nákup a objednání Zboží provádí Kupující prostřednictvím Platformy. Pro vytvoření objednávky Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný na Platformě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a)         objednávaném Zboží (Zboží, které Kupující vložil v rámci vytváření objednávky do elektronického nákupního košíku v rámci Platformy),
b)        způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, a
c)         informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
3.5       Před zasláním objednávky Provozovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Provozovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ umístěném v rámci objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce .
3.6       Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7       Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká okamžikem přijetí objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele. O akceptaci objednávky Provozovatel Kupujícího informuje bez zbytečného odkladu zasláním emailu na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.
3.8       Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku Kupujícího do doby uzavření Smlouvy kdykoliv odmítnout, a to zcela, nebo i z části. O tomto odmítnutí je Provozovatel povinen Kupujícího informovat.
3.9       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4          CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1       Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Provozovateli bezhotovostně převodem na účet Provozovatele č. 115-45730267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému pomocí platební karty.
4.2       Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
4.3       Provozovatel nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
4.4       Kupní cena je splatná do 1 dne od uzavření Smlouvy.
4.5       Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.
4.6       Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
4.7       Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Kupujícímu po přijetí objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

5          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem a umístěný v rámci Platformy. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@academa.cz. 
5.3       V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5.4       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od navrácení Zboží Kupujícím dle čl. 5.3 Obchodních podmínek, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí.  
5.5       Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.  
5.6       V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Provozovatel Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.  
5.7       Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.  

6          PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ  

6.1       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  
6.2       Je-li Provozovatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 
6.3       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.  
6.4       Kupující je povinen bezprostředně a v den převzetí Zboží zkontrolovat stav Zboží, jeho neporušenost a úplnost, a to včetně obalu Zboží. V případě zjevného poškození Zboží nebo jeho obalu není Kupující povinen Zboží od dopravce převzít. Pokud se Kupující rozhodne nepřevzít Zboží z důvodu jeho zjevného poškození je povinen sdělit tuto skutečnost dopravci při převzetí a vytýkané poškození sepsat do přepravního listu. O skutečnosti nepřevzetí je dále Kupující povinen bezodkladně informovat Provozovatele, a to včetně informací o zjištěném poškození.
6.5       Okamžikem převzetí Zboží na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží. V případě, že Kupující nezkontroluje stav Zboží při převzetí, práva z vad, které mohl zjistit při této kontrole může uplatnit pouze pokud prokáže, že Zboží dané vady mělo již před přechodem nebezpečí škody na Kupujícího. Toto ustanovení nezbavuje Kupujícího možnosti uplatnit práva z vadného plnění dle těchto Obchodních podmínek.
6.6       Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Provozovatele, jsou-li Provozovatelem vydány.  

7          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

7.1       Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).  
7.2       Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: 
a)         má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly,  
b)        se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí,  
c)         je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a  
d)        Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  
7.3       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. 
7.4       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí („Záruční doba“). Záruční doba neběží po dobu, po kterou je Zboží v opravě.
7.5       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Provozovatele na adrese jeho sídla či provozovny. Pro uplatnění práv z vadného plnění může též Kupující využit kontaktní formulář umístěný v rámci Platformy, případně může Kupující reklamaci Provozovateli zaslat na adresu elektronické pošty Provozovatele info@academa.cz.  
7.6       Kupující je povinen při uplatňování práv z vadného plnění doložit datum koupě Zboží, a to zejména předložením daňového dokladu vztahujícího se ke koupi Zboží.
7.7       Uplatnění práv z vadného plnění vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění práv z vadného plnění vydá Provozovatel Kupujícímu protokol (dále jen „Protokol“), ve kterém uvede alespoň informace o datu uplatnění práv z vadného plnění, rozsah vytýkaných vad a způsob vyřízení, který si Kupující zvolil. Za vydání Protokolu je možné považovat i jeho zaslání Kupujícímu na email uvedený při uplatnění práv z vadného plnění.
7.8       V případě, že bude uplatnění práv z vadného plnění Provozovatelem uznáno, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv z vadného plnění.
7.9       Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Provozovatele, pokud je Provozovatelem vydán.  

8          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1       Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží. 
8.2       Provozovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.  
8.3       Jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy možné řešit pomocí mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  
8.4       Provozovatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
8.5       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.  

9          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

9.1       Provozovatel zpracovává osobní údaje Kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dalšími relevantními předpisy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Kupujících jsou uvedeny v těchto Obecných zásadách.

10        DORUČOVÁNÍ  

10.1     Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.  

11        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1     Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
11.2     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelná nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto Obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Obchodních podmínek 
11.3     Provozovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy na třetí osobu. Kupující není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
11.4     Provozovatel a Kupující se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.
11.5     Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
11.6    
Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování je Tereza Řehulka, Vasila Škracha 1136/40, Prostějov, 79601, adresa elektronické pošty info@academa.cz, telefon +420 776 706 999.

11.7     Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020